Nhận từ blog: Luuchinhphong

Tên gọi có thể chỉ là tên gọi ?

Thưa anh Trương những phát hiện dựa trên kiến thức thiên văn của anh về ý nghĩa của Cửu Chân, Nhật Nam, thật là hay, là lý thú. Nhưng trong ĐVSKTT, phần Ngoại kỷ, quyển 3, đoạn 9 viết: “Tấn Minh Đế (323-326) hỏi Trương Trọng : Ở quận Nhật Nam hướng về phía bắc để trông mặt trời phải không?, Trọng đáp rằng:”Nay trong các quận, có quận gọi là Vân Trung ( trong mây), là Kim Thành (thành vàng), không hẳn phải có thật”. Như vậy, ở vào thời Tấn Minh Đế (hoặc chậm hơn vào thời người ta viết ĐVSK) đã không tin Nhật Nam là bán cầu nam mà chỉ là tên gọi như Vân Trung, Kim Thành, phải không anh? Mong anh chỉ bảo.

Trả lời:

Nội dung bạn đề cặp mang tính chính trị rất rõ nét, khoa học hay lịch sử chỉ là cái cớ. Tấn Minh Đế muốn “hỏi xóc” Trương Trọng với ngụ ý bắc triều là mặt trời “chân lý”, Trương Trọng đã rất thông minh và lễ độ đáp lại mà chẳng ai bắt bẻ được.

Vấn đề Giao Chỉ, Tượng Quận, Cửu Chân, Nhật Nam gắn liền với nhau và tạo nên một chuỗi có tính hệ thống. Chuỗi này phải đặt trong bối cảnh thiên văn học của người TQ cách nay hơn 2000 năm chưa thực sự chính xác lắm.