Báo Tiền Phong có bài viết về Mai Thúc Loan và việc cống vải. Trích:

“Về mặt văn bản học, cuốn “Nam phương thảo mộc trạng” của Kế Hàm (tác giả sống thời Đông Tấn) có kể về việc sau khi xâm chiếm Nam Việt, Hán Vũ Đế đã bắt nhân dân Giao Chỉ phải di thực 100 cây vải về trồng trong cung Phù Lệ của kinh đô nhà Hán.

Mặc dầu được chăm sóc cẩn thận, nhưng những cây vải đó chết gần hết, duy chỉ một cây sống được lại không cho quả, Hán Vũ Đế nổi giận sai giết hết những người trồng cây.

Tác giả Kế Hàm nêu rõ chuyện này xảy ra năm Nguyên Đỉnh thứ sáu (tức 111 trước Công Nguyên), thời gian ấy quận Giao Chỉ chính là Bắc bộ ngày nay, chưa phải là bộ Giao Chỉ bao gồm cả Bắc bộ và hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc”.

Có thể khẳng định tác giả mắc sai lỗi rất chung của sử học Việt Nam: Không phân biệt được Giao Chỉ khi nào chỉ quận (đồng bằng sông Hồng) và khi nào chỉ toàn bộ Lĩnh Nam (Giao Chỉ bộ).

Cần nhấn mạnh năm 111 TCN, quân Hán chỉ dừng lại ở Phiên Ngung (Quảng Châu ngày nay). Chỉ từ sau khi bình định xong Phiên Ngung, Hán Vũ Đế mới đặt tên chín quận cho Giao Chỉ bộ, trong đó có quận Giao Chỉ. Thực ra Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam đều là các quận ảo, (lúc đó) không có quan trấn nhậm, nó mang tính khái niệm biên viễn hơn là ý nghĩa thực dân.