Máu đã đổ ở Kyrgyzstan và Thái Lan, hai đất nước ấy cũng đang ở bên bờ vực nội chiến. Cái trái khoáy của luận thuyết dân chủ phương Tây là ở chỗ, nó phủ nhận sự đa dạng của các nền chính trị toàn cầu. Nó chỉ tin nó là thứ duy nhất đúng và rất thích kiểu đẻ non bằng giải phẫu.