http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=855&page=16

Cuộc nói chuyện của chúng tôi với cô Đỗ Ngọc Bích qua email

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

<!–

–>