Bác Trọng lạc giữa rừng lưỡi lê:

Bắt tay kiểu này, đám chí phèo “yêu nước” lại bình loạn lung tung nữa cho mà xem.